KAIP MES ŠVENTĖME LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮKŪRIMO DIENĄ

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27d. Kaune, jos tikslas buvo įtvirtinti šalies nepriklausomybę kovojant su bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Idėjiniais organizacijos vadais buvo Vladas Putvinskis-Pūtvis ir Matas Šalčius. Prie organizacijos kūrimo prisidėjo žymūs Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai: rašytojai Antanas Vienuolis-Žukauskas, Balys Sruoga, Juozas Tumas-Vaižgantas, Faustas Kirša, dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, gamtininkas prof. Tadas Ivanauskas ir daugelis kitų. Lietuvos šaulių sąjungos veiklos pradžioje jos nariais buvo vien tik civiliai, kiek vėliau į veiklą aktyviai įsiliejo kariai ir karininkai.

1920 m. sausio 1 d. Kupiškyje buvo įkurta Šaulių sąjungos kuopa. Vadinasi šiais metais Kupiškio Stasio Lozoraičio 505 šaulių kuopa švenčia 100 metų sukaktuves.

Ta proga buvo suorganizuotas paminėjimas. Šeštadienį šauliai ir jaunieji šauliai rinkosi prie Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės. 10.45 Kupiškio Stasio Lozoraičio 505 šaulių kuopos vadas Darius Baronas išrikiavo kuopos narius aikštėje iškilmingai rikiuotei. Kuopos vadas pasveikino kuopos narius su gražia švente. Po pasakytų žodžių vadas iškilmingą rikiuotę išvedė į Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčią. Kunigas Mindaugas Kučinskas šventų mišių metu pasveikino Šaulius su gražia švente. Pasibaigus šventoms mišioms kuopos nariai vyko į Kupiškio senąsias kapines, kur uždegė atminimo žvakutes prie žuvusių už Lietuvos laisvę kapų, o taip pat ir ant šviesios atminties buvusio ilgamečio Kupiškio šaulių kuopos vado Vaclovo Šulmos kapo.

Po pagerbimo ceremonijos atėjo pasižadėjimų ir priesaikų laikas. Pasižadėjimą davė du jaunieji šauliai. Priesaiką davė 4 nauji Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Mūsų mokykloje Jaunųjų šaulių būrelis veikė pirmus metus, tačiau turime kuo pasidžiaugti. Keturi mūsų mokyklos Jaunųjų šaulių būrelio nariai stodami į Lietuvos Šaulių sąjungą davė nesulaužomą priesaiką tarnauti Lietuvos Respublikai ir jos žmonėms.

Sveikiname naujuosius Lietuvos šaulių sąjungos narius, savo brolius ir seses.

Diena tuo nesibaigė. Kokie gi šauliai būtu, jei jie nepasivaržytų tarpusavyje, jei neparodytų savo miklumo rišant mazgus, jei neparodytu gero taiklumo, jei nepademonstruotų pasaulio suvokimo ir jei neišvirtų šauliškos košės.

Košes valgymu baigėsi mūsų šventė, po jos vėl buvo rikiuotė, tik šįkart jau kitokia, visi atsisveikino visai vasarai, vadas palinkėjo gražios ir saugios vasaros jauniesiems šauliams, o šauliams naujų idėjų ir iniciatyvų ir atsisveikindamas paintrigavo, kad atsisveikina, bet tikrai ne visai vasarai.

Kupiškio Stasio Lozoraičio 505 šaulių kuopos 2-ojo skyriaus vadas Kęstutis Mekšėnas