DOVANŲ POLITIKA

Terminas „dovana“ apibrėžiamas plačiai ir apima bet ką, ką galima įvertinti pinigais, t. y. daiktas, paslauga, nuolaida, vaišingumas, skolinimas, mokymai, transporto paslaugos, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos ar kitoks „atsidėkojimas“. Dovanos, tiesiogiai paimtos iš asmenų, su kurių interesais susijusį klausimą darbuotojas išsprendė, sprendžia ar galėtų spręsti ateityje, visiškai pagrįstai galėtų būti suprastos kaip būdas paveikti jo sprendimus taip, kad jie būtų palankūs dovanotojui (ar jam artimiems asmenims). Dėl to darbuotojas neišvengiamai veiks interesų konflikto situacijoje, jo priimami sprendimai negalės būti vertinami kaip objektyvūs ir nešališki.

Mokyklos darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės. Mokyklos darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (toliau – Įstatymas).

Mokyklos darbuotojas, gavęs dovaną ir manydamas, kad jos vertė gali viršyti 150 eurų, apie tai turi informuoti už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį ir perduoti dovaną, kad dovanos vertinimo komisija nustatytų jos vertę. Jei dovanos vertė didesnė nei 150 eurų, dovana laikoma mokyklos nuosavybe, priimamas sprendimas dėl jos saugojimo ar naudojimo.

Jei mokyklos darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti. Ji turi būti grąžinta dovanotojui pasiūlant vietoje dovanos padėkoti žodžiu, raštu arba parašyti žinutę-padėką mokyklos internetinėje svetainėje. Neturint galimybės grąžinti dovanos jos davėjui, apie dovanojimo faktą informuojamas už korupcijos prevenciją mokykloje atsakingas asmuo, dovana registruojama ir, vadovaujantis teisės aktais ir protingumo principu, priimamas vienas iš šių sprendimų:

·         dovana perduodama labdaros reikmėms;

·         dovana sunaikinama;

·         dovana nuasmeninama ir naudojama bendroms mokyklos ir jos interesantų reikmėms (pvz., papuošti bendrojo naudojimo patalpas).

Mokykloje siekiame skaidrumo ir nešališkumo. Jeigu darbuotojams norima atsidėkoti už gerai atliktą darbą, konstruktyvų bendradarbiavimą, geriausias būdas tai padaryti – padėkoti žodžiu, parašyti padėką raštu arba ją pateikti parašius žinutę-padėką mokyklos interneto svetainėje.

Testas

Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų edukaciniais tikslais sukurtas testas pasitikrinti korupcijos prevencijos žinias dovanų politikos klausimais: https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkitezinias/7570