APIE MUS

VIZIJA – Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – tai solidari, moderni, saugi, atvira visuomenei ir pokyčiams profesinio mokymo įstaiga, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, parengianti specialistą, gebantį integruotis į darbo rinką bei aktyviai veikti visuomenėje.

MISIJA – teikti visuomenės raidą ir poreikius atitinkantį kokybišką išsilavinimą, padėti visiems besimokantiems įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančias jiems įsitvirtinti bei sėkmingai konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, atsakingai ir solidariai kurti savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

VERTYBĖS – kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, atvirumas.

FILOSOFIJA – visada išlieka galimybė tobulėti.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla įkurta 1990 m. kovo 20 d.

Mokyklos teisinė forma – viešoji įstaiga. Mokykla turi aukščiausią organą – visuotinį dalininkų susirinkimą, kolegialų valdymo organą – Mokyklos tarybą ir vienasmenį valdymo organą – mokyklos direktorių. Mokyklos dalininkas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Mokyklos savivalda yra mokyklos savivaldos institucijų visuma. Mokykloje veikia Mokyklos taryba (savivaldos institucija) ir Mokinių taryba.

Mokyklai vadovauja direktorius Kęstutis Mekšėnas. Veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, skyrių vedėjai.

Mokykloje dirba 43 pedagogai (iš jų – 2 profesijos mokytojai ekspertai, 5 – mokytojai metodininkai, 27 – vyresnieji mokytojai), socialinis pedagogas, 2 bendrabučio auklėtojai, specialusis pedagogas, psichologas, mokytojas padėjėjas.

Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos,  Lietuvos statybininkų asociacijos narė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla vykdo pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. 2008 metais akredituota vidurinio ugdymo programa. Įsteigus Gimnazijos skyrių, mokykla sėkmingai integravosi ir į vidurinį išsilavinimą teikiančių rajono mokyklų tinklą, o nuo 2019 metų mokykloje įgyvendinama ir pagrindinio ugdymo programa. 2023 m., siekiant stiprinti mokykloje  įtraukųjį ugdymą  ir tenkinti specialiųjų poreikių mokinių mokymosi poreikį, pradėta vykdyti socialinių įgūdžių programa kartu su moduline profesinio mokymo programa. Siekdama ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei tenkinti visų mokinių poreikius, mokykla organizuoja įvairiapusę projektinę, socialinę, pilietinę, prevencinę, pažintinę, kultūrinę, ugdymo karjerai ir kitą veiklą.

Mokykloje įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standartą. Yra sertifikuotos trys sritys: pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas ir profesinis mokymas. 2022 m. gruodžio 19 d. išduotas sertifikatas (sertifikato registracija Nr.22K.2033, galioja iki 2025 m. gruodžio 18 d.).

2023 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje mokosi 381 mokinys (iš jų gimnazijos skyriuje – 174).

Mokykloje vykdoma 19 skirtingų  modulinių profesinio mokymo programų, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, socialinių įgūdžių programa bei neformaliojo švietimo programos. Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko, virėjo, padavėjo ir barmeno, technikos priežiūros verslo darbuotojo, transporto priemonių remontininko, suvirintojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko, individualios priežiūros darbuotojo, ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulines profesinio mokymo programas.

Mokykloje veikia 3 skyriai: Gimnazijos skyrius, Profesinio mokymo skyrius, Tęstinio profesinio mokymo skyrius.

Sparčiai keičiantis darbo rinkos poreikiams, darbo technologijoms, mokykla kasmet keičia specialybių pasiūlą, pritaiko modulinių profesinio mokymo programų turinį, atnaujina infrastruktūrą. Programų pritaikymas vyksta atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas ir pageidavimus, mokyklos infrastruktūrą ir kt.

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su švietimo ir mokslo įstaigomis, įmonėmis, darbdavių asociacijų narėmis, seniūnijomis, Užimtumo tarnyba, Kupiškio rajono savivaldybe, Kupiškio rajono policijos komisariatu (yra sudaryta Saugios kaimynystės sutartis ir vykdomos joje numatytos priemonės) ir kitomis institucijomis. Pagrindinės bendradarbiavimo formos: pameistrystė, modulinių profesinio mokymo programų pritaikymas, įgytų asmens kompetencijų vertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, tolimesnės karjeros planavimas, darbo patirties sklaida, kultūriniai renginiai, sporto varžybos, profesinio meistriškumo konkursai, parodos–mugės ir kt.

Mokykla turi bendrabučius  mokinių ir svečių apgyvendinimui, mokomąsias dirbtuves, žemės ūkio technikos garažus, sodą, parką, ji disponuoja valstybės žeme (pagal panaudos sutartis), kurią sudaro 82 ha mokomojo ūkio žemės. Mokykla prekiauja savo išauginta produkcija, teikia svečių apgyvendinimo, stalų serviravimo, pobūvių aptarnavimo, būsto remonto bei kitas paslaugas gyventojams.

2017 m. birželio mėn. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje įsteigta vairavimo mokykla. 2017 m. birželio 14 d. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos suteikė teisę vykdyti B kategorijos vairuotojų mokymą. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. vykdomas B kategorijos vairuotojų mokymas.

Mokykla išsiskiria ir savo aplinka, bendra kultūrine erdve, saugumu. Mokiniai nuolat užima prizines vietas regioniniuose ir respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose.

Mokykloje aktyvi projektinė veikla. Per 2012-2022 metus užsienyje stažavosi  161 mokinys ir 190 pedagogų.

2021 metais  Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją buvo suteikta ,,Erasmus” akreditacija iki 2027-12-31 bei Kokybės pažymėjimas už puikų mobilumo projektų įgyvendinimą pagal ,,Erasmus” akreditacijos profesinio mokymo srityje veiklą (kokybės pažymėjimas galioja iki 2024-02-29).