KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje tikslas – siekti, kad mokykloje vykdoma veikla bus skaidri.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ministerijoje ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo skatinimą ir kontroliavimą atsako Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė. Darbo grupės vadovas – Linas Dovydėnas, tel. +370  616 22 380, el. p. linas.dovydenas70@gmail.com.

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO (AKL) NUSTATYMAS, IŠVADOS, ANTIKORUPCINĖS APLINKOS TOBULINIMO SRITYS IR PRIEMONĖS UŽ 2023 METUS

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO, NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMO APIE NUSIŠALINIMĄ FORMA (PATEIKIAMA PATEKUS Į APLINKYBES, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS)

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2023–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

2023 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO ATASKAITA

ĮSAKYMAI DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO

2024 METŲ VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMAI GALI BŪTI NUMATOMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO MAŽINIMO PRIEMONĖS 2023 METAIS IR REZULTATAI

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO MAŽINIMO PRIEMONĖS 2022 METAIS IR REZULTATAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA PER 2021-2022 METUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA PER 2022-2023 METUS

Jeigu turite žinių apie galimus korupcijos požymius Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje, informaciją galite pateikti užpildę pranešimą apie pažeidimą vienu iš nurodytų būdų skiltyje „PRANEŠĖJŲ APSAUGA”.

Santrauka apie dovanas: DOVANŲ POLITIKA