BENDRA INFORMACIJA

2008 m. mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa ir įsteigtas Gimnazijos skyrius. Šiame skyriuje mokiniai gali mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programos II dalį (9,10 klasėje) ir Vidurinio ugdymo programą (11, 12 klasėje). Vidurinio ugdymo programa vykdoma kartu su pasirinkta moduline profesinio mokymo programa.

Mokiniai, pasirinkę mokytis modulinę profesinio mokymo programą kartu su Vidurinio ugdymo programa, individualų ugdymo planą susidaro dviem etapais: I etapas – pasirašymo sutarties dieną sudaromas Individualaus ugdymo plano projektas pagal mokyklos pasiūlytą formą dvejiems metams. Pildydami formą mokiniai nurodo pageidaujamus mokytis dalykus, dalykų kursus ir modulius, pasirenkamuosius dalykus. II etapas – iki rugsėjo 8 d. sudaromas mokinio Individualus ugdymo planas. Mokinio pageidavimai suderinami su mokyklos galimybėmis. Jeigu pageidaujama, Individualus ugdymo planas koreguojamas.

2023─2024 m.m. mokyklos Gimnazijos skyriuje mokosi 174 mokiniai:

I gimnazijos klasė (9 klasė) 28 mokiniai
II gimnazijos klasė (10 klasė) 31 mokinys
III gimnazijos klasė (11 klasė) 50 mokinių
IV gimnazijos klasė (12 klasė) 65 mokiniai

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJAI