INFORMACIJA APIE ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ

= 2023 m. spalio 4 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras įsakymu Nr. V-1294 “Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” patvirtino naują Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo redakciją. Su dokumentu galite susipažinti čia. Jis taikomas vertinant asmens I-V lygio kvalifikacijų kompetencijas (siekiant kvalifikacijos), reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“:

2.1. jei jis baigė formaliojo profesinio mokymo programą;
2.2. jei jis įgijo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu.

=    Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis.

=    Plačiau apie Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarką skaityti https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/asmens-igytu-kompetenciju-vertinimas/

=    Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-643 redakcija) taikomas vertinant asmens, kuris yra priimtas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kuris siekia tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją, siekia, kad jo neformaliojo mokymosi, darbo patirties ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos būtų įskaityto kaip kvalifikacijos dalis.