UGDYMO KARJERAI CENTRAS

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme karjera apibrėžiama kaip asmeniui ir visuomenei reikšminga jo mokymosi, saviraiškos ir darbo veiklų bei vaidmenų visuma per visą jo gyvenimą. Jos sėkmė matuojama asmens savirealizacija, gyvenimo ir karjeros tikslų harmoningu derinimu, gerais darbo santykiais, pasitenkinimu savo veikla, atliekamo darbo prasmingumo pojūčiu.

Ugdymo karjerai centras  teikia profesinio orientavimo paslaugas.

Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas  padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.  Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas sudaro trys paslaugų grupės: ugdymas karjerai, profesinis konsultavimas, profesinis informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą).

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Profesinio konsultavimo tikslas – padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius.

Profesinio informavimo tikslas – rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą teikti kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudaryti sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinti saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Nuo 2022 m. spalio mėnesio Kupiškio technologijos ir verslo mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomame projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

VIDEO  

        Karjeros planavimo žingsniaiSavęs pažinimas

         Karjeros planavimo žingsniai. Profesijos pasirinkimas

         Karjeros planavimo žingsniai. Mokymosi kelio pasirinkimas

         Karjeros planavimo žingsniai. Darbo paieška