BENDRUOMENĖ

Mokyklos bendruomenė yra susipažinusi su mokyklos strateginiu veiklos planu, metiniu veiklos planu ir vadovaujasi savo veikloje.

Mokyklos bendruomenės nariai, mokyklos savivaldos nariai, socialiniai partneriai yra įtraukti į ugdymo procesą.

Bendruomenės narių mokymas (-asis) inicijuojamas kaip besimokančios organizacijos modelio kūrimas.

Inicijuojamas tėvų dalyvavimas bendruomenės veikloje.

Mokyklos bendruomenės nariams aiškinama šalies ir savivaldybės politika bei prioritetai.

Į mokyklos veiklos įsivertinimą ir jos tobulinimą įtraukiami mokyklos bendruomenės nariai.

Mokyklos bendruomenėje veikia kolegialaus valdymo organas, mokyklos savivaldos institucijos, kurios atstovai prisideda prie mokyklos valdymo, veiklos dokumentų rengimo, įgyja žinių ir praktikos mokyklos veiklos organizavimo klausimais bei pokyčių inicijavimo mokyklos veikloje.

Mokykloje įsteigta Mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas).

Mokykloje yra šios savivaldos institucijos:

Mokyklos taryba (savivaldos institucija),

Mokinių taryba.