MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAI

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO BEI TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ ĮRAŠŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO, NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS (IŠSKYRUS DIREKTORIŲ) DARBUOTOJŲ ATRANKOS IR METINĖS VEIKLOS VERTINIMO PRINCIPAI

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MOKINIAMS, KURIE MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMI ĮGYTI PIRMĄJĄJ KVALIFIKACIJĄ, STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ STAŽUOČIŲ, VYKDOMŲ ĮGYVENDINANT MOBILUMO PROJEKTUS, TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS APGYVENDINIMO PASLAUGŲ BENDRABUČIO NR. 2 TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS