ERASMUS+ PROJEKTŲ PROGRAMOS

ERASMUS+ PROJEKTŲ PROGRAMOS

Programos ERASMUS+ projektų „Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo kokybei gerinti“ Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000324 „Inovatyvių mokymo metodų plėtra“ Nr. 2015-1-LT-01-KA102

REKOMENDACIJOS, GALIMYBĖS, PASIŪLYMAI LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO KOKYBEI GERINTI

(suformuluotos 2016-06-10 Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vykusiame regioniniame profesinio mokymo įstaigų praktiniame seminare „Inovatyvių mokymo metodų taikymas ir  kokybės vadyba ugdymo procese“, kuriame dalyvavo ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Panevėžio M.Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Rokiškio technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos atstovai)

„Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo kokybei gerinti“

Projekto partneriai (4 Panevėžio apskrities profesinio mokymo įstaigos ) viešina
12 teigiamų dalykų (+), kurie „atsirado“ ar buvo „sustiprinti“ diegiant vidines Kokybės vadybos sistemas (toliau – KVS) Prancūzijos, Ispanijos, Graikijos  profesinio mokymo įstaigose:

 • Dokumentų kontrolė;
 • Darbo paskirstymas;
 • Aiškus ir matomas vadovavimas;
 • Išteklių optimizavimas;
 • Grupinis, komandinis darbas;
 • Veiklos efektyvumas;
 • Vidinės ir išorinės komunikacijos pagerėjimas;
 • Įrankių, medžiagų, priemonių paskirstymas;
 • Tapo lengviau prisitaikyti, reaguoti į išorės pokyčius;
 • Pagerėjo tarpusavio santykiai;
 • Išaugo suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas;
 • Kasdieninių veiklų „pritraukimas“ prie kokybės standartų.

2016-2017 m.m. KVS siejama su kasdienine mūsų įstaigos veikla:
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas  integruojamas  į metinę veiklos programą.
Vidaus audito metu atliekamas mokytojų parengtos/atnaujintos mokymo(si) medžiagos vertinimas.
Vidaus audito proceso veiklai prilyginama  Profesinio mokymo programų savianalizės veikla ir kitų mokyklos veiklų savianalizė pagal Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro rekomendacijas.
Vadovybinės vertinamosios analizės veiklai prilyginama Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiai, Metinių veiklos programų  ataskaitos.
Pedagoginės priežiūros procesas prilyginamas  Vadovybinės vertinamosios analizės  ir Vidaus audito proceso veikloms.
KVS dokumentai (politika, tikslai, rodikliai  ir kt.)  naudojami įstaigos planavimo dokumentuose (įstaigos strategija, tarptautiškumo plėtos strategija,  metinės veiklos programos).
Tiriama suinteresuotųjų šalių nuomonė – vykdomos mokinių, mokinių tėvų, darbdavių, personalo apklausos. Rengiant specialistus atsižvelgiama į regiono darbdavių poreikius ir pasiūlymus.
Rūšiuojamos mokymo proceso metu atsiradusios atliekas.
Kuriami tarpinstituciniai „tinklai“ su profesinio mokymo, bendrojo ugdymo mokyklomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais, vykdoma  ES gerosios profesinio mokymo patirties sklaida, skatinama socialiai atsakingo verslo plėtra.
Suderinus su projekto partneriais ketinama iki 2016-09-01 kreiptis į  Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centrą dėl Kokybės vadybos sistemos metodinės komisijos įsteigimo.

„Inovatyvių mokymo metodų plėtra“

Projekto partneriai (4 Panevėžio apskrities profesinio mokymo įstaigos ) nuo 2016-09-01 planuoja taikyti pameistrystės mokymosi formą  5-10 asmenų, besimokančių pagal profesinio mokymo programas, skirtas turintiems vidurinį išsilavinimą.
Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo dalykų pamokose 2016-2017 m.m. mokytojai naudoja mobiliųjų įrenginių programėles https://b.socrative.com, skirtas mokinių vertinimui ir įsivertinimui.
Profesijos mokytojai (apdailininko/statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinių mokymo programų) parengia, suderina su projekto partneriais bei naudoja užduočių komplektus/pratybas/sąsiuvinius.
2016 – 2017 m. m. 1 kartą per pusmetį kartu su projekto partneriais organizuoja bendrus profesijos metodinių grupių susirinkimus dėl tų pačių/panašių  (apdailininko /statybininko, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, konditerio, maisto pramonės darbuotojo, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir pan.) profesinio mokymo programų mokomosios medžiagos rengimo, profesinio meistriškumo konkursų vykdymo ir kt.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovybės atstovė kokybei Raimonda Domžienė

Projektų vadovė, KVS auditorė Modesta Baniulienė